زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
باز هم به سلامتی خودت! <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


باز هم به سلامتی خودت!


ديگر هيچ آينه‌ی آزرده‌ای
از اضطرابِ سنگ نخواهد گريست.
بلبل‌های غمگينِ آن باغِ دور
دوباره در صبحِ روشنی از نور باز خواهند گشت
و ديگر کسی در آوازهای آسانِ ما
کلمه‌ی کوچکی حتی
از قولِ اين شبِ نامرد نخواهد شنيد.


همين برای رضايتِ آب و
اُلفتِ آينه کافی‌ست
تا تشنگانِ خسته بفهمند
که ما با پياله‌های نوشانوشِ خويش
خيلی زود
از کوچه‌های قُرُق‌شده‌ی اين شبِ نامرد
خواهيم گذشت!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013