زندگی‌نامه
 اشعار
 مصاحبه‌ها
 صدای شاعر
 عكس‌ها
 درباره‌ی ما
اين روی نوار <- آخرين عاشقانه‌های ری‌را <- اشعار <- صفحه‌ی نخست


اين روی نوار


اين طور هم نيست
که هر کسی ...
هر کسی که در سايه‌سارِ باد نشست
حتما از تحملِ اين همه بيدِ شکسته
بی‌خبر خواهد ماند!


يک چيزی بگويمت!
هميشه آن سوتر از اين ديوارها
خانه‌های بی‌پرده و آرامی هست
با دريچه‌هايی رو به حيرتِ باد
که روزی لبريزِ رويای بوسه باز خواهند شد.


اين طور هم نمی‌ماند
که ما هميشه از روشنايیِ ماه
ترسيده بخوابيم!
هنوز هم گاه ... مردگانِ ما می‌آيند
فانوس از دستِ ماه می‌گيرند
کوچه به کوچه می‌گردند ...، چيزی، حرف تازه‌ای
پيغامی بياورند!


حالا می‌فهمم اين پروانه‌ها
چرا رو به تعبيرِ خوابِ "ری‌را" نشسته‌اند!
| بازگشت به فهرست | تماس
 چاپ صفحه
 معرفی به دوستان
 Persian Font


add this banner to your site

Best viewed with IE 5.5
or later and screen resolution
of 1024 x 768

Copyright © 2003-2013
Seyedalisalehi.com

last updated:
October 9, 2013